Regulamin kursanta – Pobierz

PŁATNOŚCI

 • Cena kursu………wynosi………… zł. i obejmuje …………………………..   h zajęć teoretycznych i ………………………. h zajęć praktycznych.
 • Koszt powtórkowego egzaminu praktycznego wynosi …………………………………………………. zł.
 • Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
 • Płatności za kurs dokonywane mogą być w 3 ratach, wg. zasady:
  • Przy zapisie (w terminie uzgodnionym z biurem) – nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia-  minimum ………………………………………………………………… zł.
  • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych-……………………………………….… zł.
  • Do …………………….. h zajęć praktycznych – reszta kwoty.
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane wg zasad obowiązujących przy tej ofercie.
 • Zaktualizowanie Profilu kandydata na Kierowcę, czyli przekazanie do Starostwa informacjio zakończonym przez Kursanta szkoleniu nastąpi w momencie zaliczenia egzaminu wewnętrznego i uregulowaniu zobowiązań wobec Szkoły.

OBOWIĄZKI KURSANTA

 • Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w ………………….. h zajęć teoretycznych i minimum …………….………………h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.
 • Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 • Kursant jest zobowiązany przepisami do przynoszenia na każde zajęcia praktyczne karty przeprowadzonych zajęć. Jeśli Kursant stawi się na zajęcia praktyczne bez karty przeprowadzonych zajęć – zajęcia nie odbędą się z winy Kursanta. Odtworzenie zagubionej karty kosztuje 100 zł.
 • Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor ma obowiązek sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie.

EGZAMIN DOPUSZCZAJĄCY DO JAZD

 • Po odbyciu wszystkich obowiązkowych zajęć teoretycznych uczestnik kursu rozpoczyna drugą część kursu, czyli praktyczną naukę jazdy pod warunkiem pozytywnego zdania Egzaminu Dopuszczającego do jazdy. Egzamin ten realizuje się na zasadach dotyczących Egzaminu Wewnętrznego Teoretycznego .

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

 • Po odbyciu wszystkich obowiązkowych zajęciach praktycznych, kursant umawia się w biurze OSK na Egzamin Wewnętrzny Teoretyczny (jeśli nie ma zdanego egzaminu państwowego teoretycznego) oraz Egzamin Wewnętrzny Praktyczny. Jeżeli wynik egzaminu będzie negatywny, kursant może ustalić nowy termin egzaminu po wniesieniu opłaty za Egzamin Poprawkowy w wysokości wynikającej z cennika wybranego kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 6-22 (chyba, że szczegółowe warunki kursu stanowią inaczej).
 • W przypadku uczenia się  teorii metodą e-learning, zajęcia praktyczne rozpoczną się dopiero po zdaniu egzaminu państwowego teoretycznego, poinformowaniu o tym fakcie Ośrodek       i       dostarczeniu do Ośrodka PKK.
 • Zajęcia praktyczne rozpoczynają się spod biura (dotyczy kat.B,B1)  – Tychy, Al. Niepodległości 188 lub z miejsca wskazanego przez Kursanta (liczy się czas dojazdu do wskazanego miejsca na terenie miasta Tychy). Dla pozostałych kategorii zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym – Tychy, ul. Wałowa 41.
 • W przypadku wykupienia godzin dodatkowych obowiązują takie same zasady jak w kursie podstawowym.

ODWOŁYWANIE JAZD :

 • Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze.
 • Odwoływanie jazd sms-em uważa się za nieważne, kursant jest zobowiązany do powiadomienia instruktora rozmową telefoniczną o niemożności uczestniczenia w zajęciach.
 • Zajęcia praktyczne odwołać należy u swojego instruktora.
 • Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające i w takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin.

ZMIANA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO

 • Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego.
 • Zmiana instruktora prowadzącego do momentu wyjeżdżenia 15 h nie powoduje żadnych konsekwencji.
 • Zmieniając instruktora po wyjeżdżeniu 15 h Kursant musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami, związanymi z zaliczeniem egzaminu wewnętrznego, gdyż to instruktor, który wyjeździ min. 50 %       wszystkich godzin jest uważany przez przepisy za instruktora prowadzącego i u niego właśnie Kursant jest zobowiązany zaliczyć egzamin.

WARUNKI ZWOLNIENIE PKK (PROFILU KANDYDATA NA KURSANTA)

 • Uregulowanie należności wynikającej z umowy.
 • Zdanie egzaminu wewnętrznego.
 • Zaliczenie wszystkich zajęć teoretycznych i praktycznych wynikających z ustawy.

TERMINY WAŻNOŚCI:

 • Kurs należy zrealizować, tzn. odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, oraz zaliczyć egzamin wewnętrzny, w terminie do 6 m-cy od dnia zapisu. Po tym terminie kurs przepada.

PRZERWANIE SZKOLENIA

 • Chęć lub konieczność przerwania szkolenia Kursant ma obowiązek zgłosić w biurze. W sytuacji tej (po dokonaniu rozliczeń za zrealizowane zajęcia) Szkoła zwróci do Starostwa Profil Kandydata na Kierowcę.
 • Kursant zobowiązuje się w przypadku przerwanego szkolenia do rozliczenia się ze Szkołą ze zrealizowanych zajęć, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy „zwrocie kosztów”, tzn. za każdą zrealizowaną godzinę szkolenia teoretycznego – 20 zł., za każdą zrealizowaną godzinę szkolenia praktycznego – ……………………………………………….. zł.
 • Szkoła w przypadku niezrealizowania przez Kursanta szkolenia w okresie 6 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, po upływie tego terminu dokona rozliczenia zrealizowanych zajęć i wystawi fakturę, którą prześle Kursantowi albo drogą elektroniczną, albo pocztą tradycyjną.
 • Ośrodek zwróci przysługującą Kursantowi kwotę do 30 dni od daty podpisanie rezygnacji.

ZWROT KOSZTÓW (rezygnacja, przerwane szkolenie)

 • Kursant zobowiązuje się w przypadku przerwanego szkolenia do rozliczenia się ze Szkołą ze zrealizowanych zajęć tzn. za każdą zrealizowaną godzinę szkolenia teoretycznego – 20 zł., za każdą zrealizowaną godzinę szkolenia praktycznego – ……………………….. zł., koszty manipulacyjne – 300 zł.
 • W sytuacji, kiedy Kursant rozpoczął już szkolenie praktyczne, oprócz odliczenia kosztów szkolenia teoretycznego Szkoła odliczy również koszt zrealizowanych przez Kursanta godzin praktycznych, licząc każdą wyjeżdżoną godzinę po ……………………………………………………….. zł.
 • Rezygnacja z kursu może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko w uzasadnionych
  i udokumentowanych przez Kursanta sytuacjach.
 • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie wypłacony Kursantowi, który dokonał wpłaty maksymalnie 6 miesięcy wcześniej pod warunkiem, że zgodnie z terminami ważności taki zwrot przysługuje. Rozliczenie nastąpiw sposób podany powyżej.
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, zwrot kosztów jest możliwy tylko wg zasad obowiązujących przy tej ofercie.
 • Ośrodek zwróci przysługującą Kursantowi kwotę do 30 dni od daty podpisanie rezygnacji.

§ 1

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, a także, w zależności od szkolenia objętego umową, ustawa o kierujących pojazdami lub ustawa o transporcie drogowym i przepisy wydane na ich podstawie.

§ 2

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z zawarciem, interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się jednak niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.