Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika – 700 zł.

Co należy spełnić by uzyskać certyfikat?

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – informacje dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. 

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na podstawie zwolnienia  z egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

– kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł)

– wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

– dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata

– lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym –  informacje dla osób ubiegających się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Aby przystąpić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz uzyskać zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

– kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł) oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony)

– wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

– dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata

– lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23,  868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

UWAGA:  Kandydat nie jest zwolniony z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – informacje dla osoby będącej obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze   Gospodarczym (EOG) przystępującej do egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=> pobierz)

– wypełnione oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. (=> pobierz)

– kopię karty pobytu

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł)

 

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80

03-301 Warszawa

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – informacje dla osób przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

– podanie o egzamin poprawkowy (=> pobierz)

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

Informacje w przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych (=> pobierz)